...

ขั้นตอนการรับรถและคืนรถ

การรับรถ

 • ลูกค้ามาถึงสนามบินแล้วโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งรถ
 • เจ้าหน้าที่นำรถมาส่งที่สนามบิน
 • เขียนสัญญาการเช่ารถพร้อมเซ็นชื่อรับรถ 
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือ
 • ลูกค้าตรวจเช็ครอยขูดขีดของรถ 
 • ลูกค้าตรวจระดับดูน้ำมัน

การคืนรถ

 • ลูกค้าโทรแจ้งฝ่ายรับรถก่อนถึงสนามบินประมาณ 15 ถึง 20 นาที
 • ก่อนถึงสนามบินลูกค้าต้องเติมน้ำมันให้กลับมาเหมือนเดิม
 • เมื่อถึงสนามบินลูกค้าต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่รับรถ
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน และสภาพของรถ 
 • ฝ่ายบัญชีจะโอนคืนค่ามัดจำน้ำมันให้กับลูกค้า
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.