...

เอกสารที่ใช้ในการเช่ารถ

สำหรับลูกค้าเดินทางโดยเครื่องบิน

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่
 • เบอร์โทรศัพท์

สำหรับนักศึกษา

 • บัตรนักศึกษา
 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่ 

สำหรับลูกค้าพื้นที่ 

 • หลักฐานการทำงาน
 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่

สำหรับลูกค้าที่เช่ารถระหว่างซ่อม 

 • ใบรับรถเข้าซ่อมจากอู่
 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.